وقتی تو نیستی همه نیستن ، نه که نیستن ، هستن ولی مثل تو نیستن!!!