سوال سختیه ...

پاسخ به کیستی هر کسی ، سخت ترین کار دنیاست ...