جملات زیبا گیله مرد

سخت است که با عقابها اوج بگیریم ؛

اگر که در میان شترمرغ ها زندگی و کار کنیم ...

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد