می دونی شباهت تو با باغچه چیه ؟ هر دوتون کرم دارین!!!