نصیحت خنده دار یک مرد به پسرش : هیچ وقت زن نگیر و به پسرت هم بگو زن نگیره !!!