آنها همیشه به تو می گویند که تو توانایی آنجام آن را نداری

به چشمانشان نگاه کن و بگو : فقط نگاه کن  و ببین چه میکنم