بعضی اوقات ما زمان زیادی را با فکر کردن به کسی که حتی لحظه ای به ما فکر نمی کند هدر می دهیم .

[ باور نداری سر بچرخون ]

ای ول به  ترجمه خودم ...

آموزش زبان