تلاش می کنی چه کاری انجام دهی ...

اگر بدانی که نباید شکست بخوری ؟

جملات زیبا گیله مرد