آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟

از این مرز رد شوید تا به جواب برسید

( خطر شلیک گلوله )

 

جملات زیبا گیله مرد