صادقانه باور دارم که

ما در این دنیا هستیم چون ماموریتی بعهده مونه و باید اونو به نحو احسن انجام بدیم ...

جملات زیبا گیله مرد