در جایی ...

سیاره ای وجود دارد که در آن جنگ و جنایت و گرسنگی وجود ندارد

همچنین اکسیژن ...

 

باور نداری سر بچرخون

 

جملات زیبا گیله مرد