لطفن بایست ... خواهش میکنم ...

 قلب چیزی نیست که بخوای اونو به بازیچه بگیری  ...

جملات زیبا گیله مرد