اگر در یک زمان عاشق دو نفر شدی

نفر دوم را انتخاب کن ...

زیرا اگر به راستی عاشق اولی شده بودی

به دومی دچار نمی شدی ...

 

جانی دپ

 

 

جملات قشنگ گیله مرد