مدیریت خشم ...

کنترل خشم ....

 

جملات زیبا گیله مرد

شما هم با این عصبانیت مسخره تون ...

وقت کلی ها رو گرفتین