زندگی مانند قطار شهر بازی است

پر از پستی و بلندی های فراوان  ...

اما این شما هستید که می توانید انتخاب کنید:

که بترسید و با نگرانی گریه کنید و یا اینکه از آن لذت ببرید ...

 

جملات قشنگ گیله مرد