عشق مانند جنگ است......

آسان شروع می شود.......

سخت پایان می یابد.........

و فراموش کردنش محال است،