بعضی اوقات خودمون رو  خوشحال  نشون میدیم چون میخوایم ناراحتی مون رو پنهان کنیم ...

بعضی اوقات خودمون رو  خندان نشون میدیم چون میخوایم گریه مون رو پنهان کنیم ...

بعضی اوقات مجبوریم در ظاهر جور دیگری باشیم هرچند سخت است ولی تجربه ثابت کرده است که شدنیـ ست ...

 

جملات قشنگ گیله مرد