کاش باور کنیم که زیبایی به  " برهنگی " نیست ...

جملات قشنگ گیله مرد