در دیده من اندرآ

        وز چشم من بنگر مرا

                  زیرا برون از دیده ها

                               منزلگهی بگزیده ام
شاعر : ؟؟؟