به من گفتی که دل دریا کن ای دوست

                               همه دریا از آن ما کن ای دوست ...

جملات قشنگ گیله مرد