خانم شیرزاد : چرا کینگ کونگ به بالای برجها میرفت ؟

دکتر افشار : بخاطر ضعف  آنتن دهی موبایلش !

خانم شیرزاد : واقعن ؟!

دکتر افشار : تعجب

 

جملات قشنگ گیله مرد