اصلن در چین ساخته نشده ...

پرچم انگلیس رو به اسم آمریکا زدن

جملات قشنگ گیله مرد