گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی، دیگر
 
نفسی برای ماندن در کنار او باقی نخواهد
 
ماند!

 

 

منبع :

http://samoil.persianblog.ir/