میدونی چرا مردم کلک میزنند و دروغ میگن ؟

 بخاطر اینکه  اونها میدونند بخشش گرفتن از اجازه گرفتن آسونتره ... متاسفانه

 

جملات زیبا گیله مرد