پدر: پسرم این گلها را از کجا آوردی؟

 پسر: از باغچه ی همسایه.

 پدر: اون میدونه که تو گلهاشونو چیدی؟

 پسر: پس چی که میدونه، تا همین پشت در خونه دنبالم دوید!