از ظرف عسل مقداری عسل روی ظرف شیشه ای ش شره کرده بود ...

خانم  عصبانی و شاکی شده که این چه کاریه کردی ؟ ببین کلی بچه مورچه زیاد شدن دوروبرش ؟عصبانی

میگم : خانوم حالا در مورد عسل من مقصرم ... ولی درمورد " عدم رعایت شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر از طرف مورچه ها " هم من مقصرم ؟

میخنده

مژه

 

گیله مرد