سالها دل طلب جام جم از ما میکرد!

بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم زبان