یک مرگ و میلیونها فریاد،

میلونها مرگ، بدون حتی یک فریاد ...

جملات قشنگ گیله مرد