ویلیام شکسپیر

سه جمله برای کسب موفقیت:

-  بیشتر از دیگران بدانید.

   -  بیشتر از دیگران کار کنید.

       -  کمتر انتظار داشته باشید.

جملات قشنگ گیله مرد