فردا صبح انسان به کوچه می آید و درختان از ترس، پشت گنجشکها پنهان میشوند ... !

جملات قشنگ گیله مرد