به دوستم میگم :  اگر دل کندن آسان بود ، فرهاد بجای بیستون دل میکند! ...

 اونم میگه : البته اگر دل کنده بود دیگر نیاز نبود بیستون بکنه ...

تعجب

جملات زیبا گیله مرد