بچه بودیم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مردای قوی .

 بزرگ شدیم دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسک ... 

جملات قشنگ گیله مرد