به یاد داشته باشید :

برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید ...

- امرسون

 

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”

 Ralph Waldo Emerson

 

جملات قشنگ گیله مرد