چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟

گاهی باید بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

 

نویسنده : ؟؟

جملات قشنگ گیله مرد