بدترین مسئله در مورد یک کره خر این است که خواهی نخواهی روزی خر ...می شود...! 

اما تو که انسانی ... پس سرنوشتت بدست خود توست ...

نویسنده : ناشناس