سال هاست ایستاده ایم در دو انتهای خواستن و نتوانستن