گاهی اوقات تمیز کردن یعنی : چپاندن  لوازم و اسباب در جایی که کمتر تو دید باشه !

جملات زیبا گیله مرد