همه خوشبختیها و موفقیت که به من روی آورده  از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم .

  • جورج گوردون بایرون
  • George Gordon Byron

جملات زیبا گیله مرد