«آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه میخورد که برای نیل به آن کوتاهترین مسیر را انتخاب میکنند.»

دکتر ارنستو چه گوارا
منبع : چتر سبز